DLA WIERZYCIELA

Komornik - Marlena Traczyk- Wiankowska

W celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi złożyć komornikowi wniosek egzekucyjny wraz z tytułem wykonawczym (czyli tytułem egzekucyjnym zaopatrzonym w klauzulę wykonalności).

We wniosku o wszczęcie egzekucji lub żądaniu przeprowadzenia egzekucji z urzędu wskazuje się świadczenie, które ma być spełnione. Do wniosku lub żądania dołącza się tytuł wykonawczy.

Wniosek egzekucyjny powinien spełniać wymogi formalne określone w art. 797 kpc.

Komornik nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności tytułu wykonawczego i wykonuje tytuł zgodnie z wnioskiem wierzyciela.

Jeżeli dłużnik mieszka lub ma siedzibę poza właściwością Sądu Rejonowego w Grójcu wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego powinien zawierać również oświadczenie wierzyciela: „Wierzyciel dokonał wyboru komornika na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych“.

W razie jakichkolwiek wątpliwości można skontaktować się z kancelarią (osobiście lub telefonicznie). Pracownik kancelarii wyjaśni jakie dokumenty należy dostarczyć w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

W celu usprawnienia toku postępowań egzekucyjnych korzystamy z elektronicznego dostępu do baz danych: