RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

Część I. Informacje o Administratorze i dane kontaktowe

Administratorem danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Grójcu Marlena Traczyk – Wiankowska Kancelaria Komornicza nr VIII w Grójcu. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez e-mail: grojec.traczyk.wiankowska@komornik.pl telefonicznie: 500-019-414; 48-332-08-42 lub pisemnie w sprawie zgłoszeń
w przedmiocie danych osobowych na adres: Al. Niepodległości 3C, 05-600 Grójec

 

Część II. Informacje o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który będzie pełnił funkcję kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

Część III. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego oraz innych czynności, których wykonanie jest obowiązkiem prawnie ciążącym na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającym z art. 3 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 771 z późn.zm.).

 

Część IV. Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty publiczne lub odpowiednie organy, w takim zakresie , w jakim jest to niezbędne do wywiązania się z obowiązków prawnych , które spoczywają na Administratorze danych osobowych lub w oparciu o zakres wyrażonej zgody.

 

Część V. Przekazanie danych osobowych poza EOG

Dane osobowe nie są̨ przesyłane poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Część VI. Okres, przez który będą przetwarzane dane osobowe

Dane są przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie przechowywania i niszczenia akt spraw komorniczych oraz zamkniętych urządzeń ewidencyjnych.

 

Część VII. Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych podmiot, którego dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Kancelaria może odmówić wykonania żądania jeżeli przetwarzania danych osobowych wymagają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub ich przetwarzania wymaga uzasadniony interes Kancelarii.

 

Część VIII. Skarga w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo złożyć skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do sądu rejonowego, przy którym działa komornik sądowy. Możliwość złożenia skargi dotyczy czynności wykonywanych w ramach prowadzonych postępowań lub czynności egzekucyjnych.

 

Część IX. Informacja o obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe. Wynika to ze wskazanych powyżej podstaw prawnych oraz jest niezbędne do realizacji ustawowych zadań Komornika Sądowego.

 

Część X. Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe stron oraz uczestników postępowania egzekucyjnego nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.